Forretningsbetingelser

Procomit’s forretningsbetingelser: Er gældende for virksomhedens kunder når Procomit leverer ydelser.
Nedenstående forretningsbetingelser er gældende pr. 1. august 2018

Formål 
Nedenstående generelle vilkår og betingelser anvendes og gælder ved levering af ydelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Procomit forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelserne uden varsel.

Tilbud 
Tilbud fra Procomit er gældende i det antal dage der er angivet på tilbuddet. En aftale er først indgået når Proocmit har modtaget skriftlig accept fra kunden. De tilbudte priser gælder under forudsætning af, at opgaven ikke ændres fra kundens side undervejs. I fald der kommer ønsker til ændring(er) fra kunden, vil dette blive faktureret særskilt i henhold til aftale mellem parterne.

Priser og betaling 
Alle priser angives i danske kroner eksklusiv moms. Afregning sker ved a conto pr. uge, med mindre andet er aftalt. Betalingsbetingelser er som anført på den fremsendte faktura 7 dage netto. Efter forfald beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned. Gebyr på 100,00 kr. pr. rykker.

Procomit er berettiget betaling for ekstraarbejde, som følge af:
Misinformation og manglende beskrivelser fra kunden, som medfører et øget timeforbrug i.f.t. det som er aftalt mellem parterne.

Bankoplysninger 
Fakturaer betales til:
Nordea
Reg. nr.: 2370
Konto nr.: 6288316528

Levering og forsinkelse 
Levering af en opgave vil ske inden for den aftalte deadline, og efter godkendelse af opgavebeskrivelsen, med mindre andet er aftalt.

Kunden er ikke berettiget erstatning ved eventuelle forsinkelser, såfremt disse må betragtes som værende rimelige eller skyldes forhold, som ligger uden for Procomit’s indflydelse, herunder force majeure-lignende forhold.

Underleverandører 
Procomit er berettiget til at lade arbejdet udføre af underleverandører, enten helt eller delvist, men ansvaret for projektet ligger hos Procomit.

Ejendomsret 
Procomits kunder opnår brugsretten til ydelsen, når Procomit har leveret det udarbejdede produkt, og har modtaget den fulde betaling.
Procomit forbeholder sig retten til at anvende udarbejdet materiale i sin markedsføring.

Rettigheder 
Alle rettigheder til udleveret materiale, der helt eller delvist er fremstillet af Procomit, tilhører Procomit. En skriftlig aftale med Procomit kræves, hvis kunden ønsker ejerskab over produktet.

Konsulentarbejde 
Konsulentarbejde fra Procomit er altid tilpasset den enkelte kunde og den tilhørende opgave. Procomits rådgivning må ikke videregives eller anvendes til andre formål, uden skriftligt samtykke.

Support 
Al support mellem kunden Procomit foregår via mail eller telefonisk. Skulle kunden ønske ydereligere support i form af fysisk tilstedeværelse er prisen Procomits timepris.

Opsigelse af aftale og/eller samarbejde 
Procomit forbeholder sig retten til at opsige et samarbejde og fratræde en opgave, såfremt kunden ikke overholder aftaler, deadlines, møder, leverance af materialer og manglende tilbagemelding. Hvis kunden har betalt forud for en ydelse, kan kunden som udgangspunkt ikke få beløbet returneret, med mindre Procomit ikke leverer op til de aftalte vilkår om projektet.

Persondata 
Procomit’s medarbejdere er underlagt tavshedspligt og forpligter sig til at holde kunders oplysninger og firmarelaterede data fortrolig. Behandling af personoplysninger som led i rådgivningen sker i henhold til dansk retsregler herom.

Begrænset hæftelse 
I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Procomit ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand. Procomit kan aldrig hæfte, under nogen omstændigheder, for et større beløb end det, som er betalt ved arbejdets udførelse. 

Tvistløsning 
Eventuelle uenigheder som vedrører Procomit’s udførte arbejde skal altid forsøges løst i mindelighed mellem Procomit og kunden. Kan parterne stadig ikke nå til enighed skal tvisten løses i overensstemmelse med dansk lovgivning med byretten i Odense som værneting. 

Luk menu

Bliv ringet op

UDFYLD DINE KONTAKTINFORMATIONER OG BLIV KONTAKTET I DAG.